Juridische voorwaarden en documenten

Algemene voorwaarden gerelateerd aan onze diensten van energie- en waterbeheer

Algemene voorwaarden betreffende de levering van goederen en diensten door Veolia nv-sa en haar dochterondernemingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk contract waarbij Veolia zich ertoe verbindt aan klanten goederen en/of diensten te leveren. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de klant, tenzij Veolia, op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling, schriftelijk en uitdrukkelijk, de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk heeft aanvaard. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken ingeval beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Algemene Aankoopvoorwaarden door Veolia nv-sa en haar dochterondernemingen

Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en overeenkomsten voor de levering van producten en/of diensten aan Veolia nv-sa, Poincarélaan 78-79 te 1060 Brussel of een van haar dochterondernemingen, tenzij er hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken in bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen partijen.

Algemene Aankoopvoorwaarden door Veolia Luxemburg

Onze algemene beginselen inzake de leveranciersrelatie

Duurzaamheidscharter

Veolia NV/SA en haar filialen (zoals Relaitron nv-sa, niet exhaustief…) heeft beslist om een specifiek milieu- en duurzaamheidsbeleid te hanteren ten opzicht van haar leveranciers, dat verder wordt gedetailleerd. Dit document is een wederzijdse verbintenis tussen Veolia en haar leveranciers om een duurzaamheidsbeleid te voeren.

Vragenlijst Duurzaamheidscharter

Hier vindt u de vragenlijst omtrent het duurzaamheidsbeleid. Hiermee kunt u nagaan of u  in lijn bent het duurzaamheidscharter zoals hierboven vermeld. Wij nodigen u uit om deze documenten regelmatig te raadplegen

Juridische documenten gerelateerd aan de ophaling en de verwerking van afval

Het gebruik van onze websites en applicaties (hierna de ‘Websites’) gaat gepaard met enkele rechten en plichten zoals worden bepaald in de Disclaimer, de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Verkoopvoorwaarden van onze webshop, ons Privacy Statement, ons Cookie Statement en met alle andere rechten en plichten die op onze Websites staan vermeld.

Daarnaast zijn alle goederen en diensten die het voorwerp vormen van een overeenkomst met Veolia Belgium onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden. Al onze bestellingen zijn op hun beurt exclusief onderworpen aan de Algemene Aankoopvoorwaarden. Bovenvermelde teksten vormen onze Juridische Documenten.

Onze Juridische Documenten gelden zowel voor ons, Veolia Belgium en elke Belgische onderneming behorend tot de groep Veolia, als voor u, de gebruiker met een gebruikersprofiel op (hierna ‘Gebruiker’) of de bezoeker van onze Websites. Zodra u gebruik maakt van of onze Websites bezoekt, erkent en aanvaardt u dat onze Juridische Documenten steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn.

Veolia Belgium behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Juridische Documenten. Indien wij een schending van onze Juridische Documenten door de Gebruiker of bezoeker vaststellen, kunnen wij alle mogelijke maatregelen ter sanctionering en remediëring nemen.