Privacy Policy

Door deze website (de "Site") te gebruiken, aanvaardt de gebruiker (de "Gebruiker") de gebruiksvoorwaarden.


Website - Veolia Environnement SA
 

De site biedt informatie over Veolia Environnement (onderstaande informatie) en haar dochterondernemingen.
Hij wordt gepubliceerd door VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 2.836.332.695 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 403 210 032, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te 21, rue la Boétie - 75008 Parijs, Frankrijk en waarvan het telefoonnummer +33 (0)1 85 57 70 00 is.

Afgevaardigd bestuurder is de heer Laurent OBADIA.
E-mail : [email protected]

De Site wordt gehost door:


Amazon Web Services Ireland
One Burlington Plaza,
Burlington Road,
Dublin 4

 

Beschermde rechten en aan de Gebruiker verleende machtigingen

De inhoud van deze Site, ontwikkeld door Veolia Environnement en haar dochterondernemingen of namens hen (hierna "Inhoud"), wordt in het bijzonder beschermd door wetgeving inzake intellectuele eigendom en meer in het bijzonder met betrekking tot het auteursrecht en het merkenrecht.


De Inhoud omvat de architectuur, het grafisch ontwerp (waaronder de kleuren, lettertypes en grafische lay-out van schermen), en alle informatie en andere elementen die beschikbaar of toegankelijk zijn op en/of via de Site, zoals documenten, artikelen, foto's, illustraties, afbeeldingen, handelsmerken en logo's (met name die van Veolia Environnement SA, Veolia Water, Veolia Energy en Veolia waste recycling), gegevens, databases en alle geluidsinhoud (bijv. stemmen, muziek of geluidseffecten) en stilstaande of geanimeerde graphics (zoals animaties of video's), specifieke softwareontwikkelingen en downloadbare programma's.


Veolia SiteFactory - Wettelijke kennisgeving voor Site Deze inhoud is het exclusieve eigendom van Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen, haar technische dienstverleners of andere derden die Veolia Environnement SA of haar dochterondernemingen toestemming verlenen om de inhoud te gebruiken.

Veolia Environnement SA is in het bijzonder de houder van de handelsmerken VEOLIA en van alle domeinnamen die uit het handelsmerk VEOLIA bestaan.

De Gebruiker heeft toegang tot en mag gebruik maken van de Site en de Inhoud ervan en eventueel op de Site beschikbaar materiaal downloaden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om:
 

- de Site en de Inhoud geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, te imiteren, te verspreiden, uit te zenden, te publiceren, op teslaan of te registreren op welke wijze dan ook, via welke media dan ook;

- de Site of de Inhoud geheel of gedeeltelijk aan te passen, te vertalen of te wijzigen, op welke wijze dan ook en via welke media dan ook

- samengestelde of afgeleide werken te creëren op basis van de gehele Site of delen daarvan of de Inhoud;

- de Site of delen ervan te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen of te ontleden.


Eenieder die deze wettelijke bepalingen niet naleeft, kan zich schuldig maken aan inbreuk en aansprakelijk worden gesteld voor alle sancties waarin de wet voorziet, niettegenstaande enig ander verhaal door Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen.

 

Aansprakelijkheid

Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen wijzen alle aansprakelijkheid af met betrekking tot directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de werking van de site en de inhoud ervan.

Veolia Environnement SA zal haar best doen om de toegankelijkheid van haar website voor bezoekers te allen tijde te garanderen. Veolia Environnement SA kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van de site om welke reden dan ook.

Wijzigingen en updates worden periodiek aan de inhoud toegevoegd. In dit verband behouden Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen, rectificaties of veranderingen aan te brengen.

De hyperlinks op de Site stellen u in staat de Site te verlaten. Deze hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring of goedkeuring door Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen van de websites van derden waarnaar gelinkt wordt. Deze websites van derden vallen niet onder de controle van Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen, en laatstgenoemden zijn niet verantwoordelijk voor de toegangsvoorwaarden tot de inhoud van deze sites, de links die ze bevatten, de producten of diensten die ze aanbieden, gegevens die op hun servers opgeslagen en/of gebruikt worden of wijzigingen of updates die daarop aangebracht worden.

Verwijzingen naar handelsmerken, productnamen, diensten, domeinnamen en andere bedrijven dan Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen impliceren niet dat er een verband bestaat tussen Veolia Environnement SA, haar dochterondernemingen en de bedrijven, producten of diensten, merken of bedrijven in kwestie.

Privacybeleid - Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Veolia Environnement vraagt gebruikers op geen enkel moment om persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mailadres, beroep, enz.) bekend te maken.
Wanneer u op de site surft, kan Veolia Environnement gebruik maken van cookies, die bestaan uit informatie die op uw computer wordt opgeslagen in eenvoudige tekstbestanden die de server van Veolia Environnement gebruikt om gegevens te lezen en te registreren.
 
Veolia Environnement heeft een beleid opgesteld inzake het gebruik van cookies in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004 -801 van 6 augustus 2004 (Franse wet inzake gegevensbescherming) en de aanbevelingen van de CNIL, de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (voor meer details, zie de rubriek "Informatie over het gebruik van cookies" op de pagina over het beheer van cookies).
Om specifieke informatie te verkrijgen of documenten te ontvangen, kan u ook gevraagd worden om u op de website te registreren. Uw registratie op de site stelt Veolia Environnement in staat automatisch persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, en elk gebruik daarvan is onderworpen aan de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming.
 
Veolia Environnement informeert u dat de persoonlijke gegevens die u online via het op haar site beschikbare registratieformulier kunt verstrekken uitsluitend gebruikt worden door bevoegde personen bij Veolia Environnement, dat verantwoordelijk is voor de verwerking en conservering van de gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van derden die de site hosten of die als onderaannemer van Veolia Environnement betrokken zijn bij de inhoud of het beheer ervan, zoals bepaald in de Franse wet op de gegevensbescherming.

Deze derden zijn verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren en mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan de exploitatie of het beheer van de site en mogen uitsluitend handelen op instructie van Veolia Environnement.
Veolia Environnement stemt ermee in alle relevante voorzorgsmaatregelen waarover het beschikt te nemen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen.
Daartoe informeert Veolia Environnement u dat, in overeenstemming met de Franse resolutie nr. 2006-138 van 9 mei 2006 van de CNIL, met betrekking tot de vrijstelling van rapportage over de verwerking van gegevens met het oog op informatie en externe communicatie (vrijstellingsbesluit nr. 7), de database die deze persoonsgegevens kan bevatten strikt in overeenstemming is met het in voornoemd besluit uiteengezette kader, waardoor Veolia Environnement vrijgesteld wordt van de verplichting een verklaring af te leggen aan de CNIL.

Veolia Environnement herinnert u eraan dat u, in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming, het recht heeft om u te verzetten tegen het gebruik van, toegang te krijgen tot en wijzigingen aan te brengen in uw persoonsgegevens. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door een brief te sturen naar:

Veolia nv-sa
Fernand Demetskaai 52
1070 Anderlecht
België
or, an email to: 

[email protected]
[email protected]

 

Wijziging of verwijdering zal onverwijld en uiterlijk binnen acht werkdagen na ontvangst van uw verzoek plaatsvinden.
Veolia Environnement vestigt uw aandacht op het feit dat sommige informatie die geen persoonlijke gegevens vormen en u niet kunnen identificeren, door onze servers kan worden geregistreerd (bv. gebruikte browser).

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

De gebruiksvoorwaarden en de Site worden beheerst door het Franse recht. De rechtbanken van Parijs zijn bevoegd voor elk geschil dat in verband met de gebruiksvoorwaarden en de Site ontstaat.