Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website

De Website (hierna de ‘Website’) wordt ontwikkeld om meer transparantie en een beter begrip te bieden wat betreft de activiteiten van de bedrijven binnen de Veolia Groep in België en Luxemburg.


De Website wordt gepubliceerd door VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A., een naamloze vennootschap die is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 403 210 032, met hoofdkantoor te 21, rue la Boétie - 75008 Parijs, Frankrijk.

De Website wordt gehost door:
Amazon Web Services Ierland
One Burlington Plaza,
Burlington Road,
Dublin 4 


1. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website 
Door de Website te bezoeken, aanvaardt de gebruiker/consument/bezoeker/klant/partner (hierna de ‘Gebruiker’) impliciet, onvoorwaardelijk en volledig de Voorwaarden voor het gebruik van de Website, die wij u vragen aandachtig te lezen.
Uw toegang tot en gebruik van de Website worden geregeld door de geldende wetgeving en deze gebruiksvoorwaarden, inclusief door eventuele beleidslijnen of voorwaarden die in dit document worden vermeld en/of beschikbaar zijn op de Website, met inachtneming van eventuele wijzigingen die in de loop der tijd worden aangebracht (‘Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website’ of ‘Gebruiksvoorwaarden’).
Als u onze Website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website, in de versie die op het moment van uw bezoek op de Website is gepubliceerd, hebt aanvaard.
Wij merken op dat wij ons het recht voorbehouden om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de Website en de Gebruiksvoorwaarden daarvan, door die op de Website te plaatsen, zonder enige verdere kennisgeving in dat verband. Het is dan ook aangewezen dat u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig herleest, want als u deze Website bezoekt of gebruikt, wordt u geacht akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden in de versie die op het moment van uw bezoek op onze Website staat.
 
2. Intellectuele eigendom
De inhoud van deze door Veolia Environnement S.A. en haar dochterondernemingen of voor hun rekening ontwikkelde Website (hierna ‘Inhoud’) is in het bijzonder beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom en meer in het bijzonder met betrekking tot het auteursrecht en het merkenrecht.
De Inhoud omvat de architectuur, het grafisch ontwerp (inclusief de kleuren, lettertypen en grafische lay-out van schermen), en alle informatie en andere elementen die beschikbaar of toegankelijk zijn op en/of via de Website, zoals documenten, artikelen, foto's, illustraties, afbeeldingen, handelsmerken en logo's, gegevens, databanken en alle geluidsinhoud (bijvoorbeeld stemmen, muziek of geluidseffecten) en stilstaande of geanimeerde afbeeldingen (zoals animaties of video's), specifieke softwareontwikkelingen en downloadbare programma's.
Veolia SiteFactory: Deze Inhoud is de exclusieve eigendom van Veolia Environnement S.A. en haar dochterondernemingen, haar technische dienstverleners of andere derden die Veolia Environnement S.A. of haar dochterondernemingen toestemming geven om deze te gebruiken.
Veolia Environnement S.A. is met name de houder van de merken VEOLIA en van alle domeinnamen die van het merk VEOLIA bestaan.
De Gebruiker kan de Website en de Inhoud ervan bezoeken en gebruiken en eventueel op de Website beschikbaar materiaal downloaden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan:

 • de Website en de Inhoud op enigerlei wijze of via enigerlei media geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, nabootsen, verspreiden, uitzenden, publiceren, opslaan of registreren;
 • de Website of de Inhoud op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk via enigerlei media aan te passen, te vertalen of te wijzigen;
 • samengestelde of afgeleide werken te creëren op basis van de Website of de Inhoud of delen daarvan;
 • de Website of delen daarvan te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of te demonteren.

Iedere persoon die deze wettelijke bepalingen niet naleeft, kan zich schuldig maken aan een inbreuk en kan enigerlei sancties opgelegd krijgen waarin de wet voorziet, onverminderd enig ander rechtsmiddel dat ‘Veolia Environnement S.A. en haar dochterondernemingen’ (hierna ‘Veolia’) zouden aanwenden. 


3. Het gebruik van de Website
Deze Website kan door de Gebruiker worden gebruikt als hij/zij gebruik wil maken van de diensten die door de entiteiten van de Veolia Groep worden aangeboden en/of informatie over hen wil verkrijgen. 
Veolia beoogt niet om via deze Website deskundig advies te verstrekken en informatie op deze Website mag in geen geval in dat verband worden opgevat. 
Als de Gebruiker beslissingen neemt op basis van de op de Website beschikbare informatie, dan doet hij of zij dat voor eigen rekening en op eigen risico. 
Veolia verklaart en garandeert niet dat deze Website zonder fouten en/of onderbrekingen werkt. 
De Gebruiker verklaart dat hij/zij accepteert dat de via de Website verstrekte informatie uitsluitend van algemene aard is, niet alomvattend, volledig of actueel is en niet de bepalingen kan vervangen/wijzigen/aanvullen die zijn overeengekomen in bepaalde contracten, transacties, protocollen en dergelijke, die werden of worden gesloten tussen Veolia en de Gebruiker.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de op de Website vermelde inhoud en/of diensten van Veolia niet ongepast te gebruiken en niet te misbruiken en gaat ermee akkoord dat hij of zij jegens Veolia aansprakelijk is voor eventuele schade die door zulk ongepast gebruik/misbruik wordt veroorzaakt.
Ook is het niet toegestaan gegevens of ander materiaal op deze Website over te dragen, in te voegen, te wijzigen of te verwijderen of de toegang ertoe te beperken en/of een link op deze Website te plaatsen naar andere websites, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Veolia in dit verband.
 
4. De verplichtingen van de Gebruiker van de Website
De Gebruiker verbindt zich ertoe:

 • de Website uitsluitend voor legale doeleinden te gebruiken ; 
 • elk recht dat beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten te respecteren (binnen of als gevolg van het gebruik van de Website) ;
 • Veolia op de hoogte te stellen zodra hij/zij er kennis van krijgt dat de Voorwaarden voor het gebruik van de Website niet worden nageleefd en/of dat Veolia's intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud van de Website worden geschonden;
 • geen informatie of diensten verkregen van of via de Website te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, door te geven, weer te geven, te publiceren, te reproduceren, over te dragen of te verkopen, en in verband met die informatie of diensten geen licenties te verlenen of afgeleide producten te creëren;
 • niet te handelen op een manier die schade, van welke aard dan ook, zou kunnen veroorzaken aan Veolia, aan gelieerde ondernemingen van Veolia of aan de Veolia-groep als geheel. 

 
Het is de Gebruiker verboden:

 • inbreuken op de IT-beveiliging van Veolia's Website of computernetwerk te plegen of ertoe bij te dragen;
 • lasterlijke, intimiderende, bedreigende, beledigende, denigrerende berichten op de Website te promoten of te verzenden, enz.; 
 • informatie of ander materiaal op deze Website toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen;
 • de toegang tot de Website te beperken en/of links op de Website te plaatsen naar andere websites, zonder schriftelijke toestemming van Veolia;


De Gebruiker verklaart dat hij/zij begrijpt dat als hij/zij de IT-beveiliging van Veolia's systemen of netwerken schendt of op enigerlei wijze bijdraagt aan zulke schending, hij/zij zal worden vervolgd en zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk aansprakelijk is. 
 
5. Informatie, producten en diensten van derden 
Veolia wijst alle aansprakelijkheid af, van welke aard dan ook, voor de inhoud en/of diensten die worden aangeboden via andere websites van andere entiteiten, die toegankelijk zijn via links, hyperlinks of advertenties op de Website. Verder wijst het ook alle aansprakelijkheid af met betrekking tot mogelijke schade als gevolg van het gebruik ervan door de Gebruiker, aangezien de inhoud van deze websites de exclusieve eigendom is van derden. 
 
In dergelijke situaties verklaart de Gebruiker dat hij/zij zich verbindt tot naleving van het gebruiksbeleid van de websites van deze entiteiten en dat hij/zij zich ervan bewust is dat Veolia die websites niet controleert. 

Veolia onderschrijft geenszins het materiaal dat op deze websites staat, en spreekt zich niet uit over enige band tussen de beheerders van deze websites. Bovendien kan Veolia niet verantwoordelijk worden geacht als Gebruikers de voorwaarden op deze websites van andere entiteiten niet naleven.


Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden schendt, kan Veolia elke juridische maatregel nemen die het nodig acht om de toegebrachte schade te herstellen, en om zichzelf te beschermen kan Veolia de toegang van een Gebruiker tot de Website te blokkeren.
 
6. Aansprakelijkheid
Veolia Environnement S.A. en haar dochterondernemingen wijzen elke aansprakelijkheid af met betrekking tot directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, verlies van gegevens of inkomsten als gevolg van of in verband met het gebruik of de werking van de Website en de Inhoud ervan.
Veolia Environnement S.A. zal haar best doen om ervoor te zorgen dat haar Website steeds toegankelijk is voor de Gebruikers. Veolia Environnement S.A. kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld als de Website om welke reden dan ook niet beschikbaar is.
De inhoud wordt regelmatig gewijzigd en geüpdatet. In dit verband behouden Veolia Environnement S.A. en haar dochterondernemingen zich het recht voor om op elk moment wijzigingen, rectificaties of veranderingen aan te brengen.
Als u op de hyperlinks op de Website klikt, verlaat u de Website. Deze hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en impliceren niet dat Veolia Environnement S.A. of haar dochterondernemingen hun goedkeuring geven wat betreft de websites van derden waarnaar zij verwijzen. Deze websites van derden staan niet onder de controle van Veolia Environnement S.A. en haar dochterondernemingen, en die laatsten zijn niet verantwoordelijk voor de toegangsvoorwaarden tot de inhoud van deze websites, de links die ze bevatten, de producten of diensten die ze aanbieden, de gegevens die op hun servers worden opgeslagen en/of gebruikt of voor de wijzigingen of updates ervan.
Verwijzingen naar andere handelsmerken, productnamen, diensten, domeinnamen en ondernemingen dan Veolia Environnement S.A. en haar dochterondernemingen betekenen niet dat er enige band bestaat tussen Veolia Environnement S.A., haar dochterondernemingen en de ondernemingen, producten of diensten, merken of bedrijven in kwestie.
 
7. Overmacht
Veolia Environnement S.A. en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk wanneer als gevolg van overmacht de verplichtingen die in deze Voorwaarden voor het gebruik van de Website zijn voorzien, niet kunnen worden nageleefd.


Overmacht is een onvoorziene en door geen van de partijen vermijdbare gebeurtenis die als zodanig door de geldende wetgeving is erkend en door de bevoegde autoriteit is vastgesteld.


8. Privacy- en gegevensbescherming
Voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons Privacy Statement.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met:
Veolia nv-sa, Poincarélaan 78-79, 1060 Sint-Gillis, België of een e-mail sturen naar: [email protected], of [email protected]
 
9. Toepasselijk recht en jurisdictie
De toegang van de Gebruikers tot en hun gebruik van deze Website worden beheerst door de geldende wetten en voorschriften in respectievelijk Frankrijk, België en Luxemburg.
Door de Website te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij/zij ermee instemt dat deze Voorwaarden en alle geschillen, van welke aard ook, die tussen de Gebruiker en Veolia en/of zijn partners/partners/filialen/werknemers zouden ontstaan, beheerst worden de toepasselijke nationale wetgeving van respectievelijk Frankrijk, België of Luxemburg. 
Als er een geschil zou ontstaan tussen Veolia en de Gebruikers van de Website, zullen zij eerst proberen dat minnelijk te regelen.
Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil respectievelijk in Parijs, Brussel en Luxemburg-stad voor de rechter worden beslecht.