Terugwinning van organisch afval

Optimaal beheer van bioafval vermindert de broeikasgasemissies die het veroorzaakt als het niet op de juiste manier wordt behandeld. Het maakt het ook mogelijk dit afval om te zetten in nieuwe hulpbronnen: groene energie en meststoffen in het bijzonder.

Zuiveringsslib, groenafval en organisch afval van huishoudens, restaurants, de voedingsindustrie en de landbouwsector worden teruggewonnen in speciale biologische kanalen.
De behandeling bestaat uit hetzij gecontroleerde compostering, hetzij anaërobe vergisting in methanisatie-installaties. De geproduceerde compost wordt gebruikt als meststof voor de landbouw en het methaan uit het gistingsproces wordt op dezelfde manier teruggewonnen als het biogas uit stortplaatsen.

Als wereldleider in het beheer van hulpbronnen beheert de Veolia-groep zijn eerste installatie voor de methanisering van organisch afval in België: A'BioEnergy. Veolia BeLux zal de duurzaamheid van deze biomethaniseringsinstallatie garanderen om haar industriële klant te ondersteunen in zijn duurzame strategie. Deze installatie zal ook de plaatselijke produktie van meststoffen van hoge kwaliteit doen toenemen.


Met een capaciteit van 60.000 ton, gelegen in de haven van Antwerpen, zal deze installatie een lokale industriële klant voorzien van 100% groene stroom, afkomstig van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op basis van biogas uit afval.