VLAREMA: wat verandert er na 1 september 2021?

Vlaamse afvalwetgeving, met name het Materialendecreet en het VLAREMA, schrijft voor dat meer dan 22 verschillende afvalstromen apart ingezameld moeten worden, met het oog op maximale recyclage. Om waardevolle materialen optimaal te kunnen recycleren, is het belangrijk dat ze van meet af aan op de correcte manier apart ingezameld worden. Eens ze in het restafval belanden, zijn ze vaak onherroepelijk verloren voor recyclage. 

Deze sorteerverplichting is niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, is dat de Vlaamse overheid elke afvalinzamelaar verplicht om toe te zien op de correcte naleving van deze sorteerverplichting. Deze nieuwe verplichting is op 1 september 2021 in werking getreden. Wat betekent dit concreet? 

Verplichte controle op sorteerfout bij inzameling en meldingsplicht

De inzameling van Vlaams bedrijfsrestafval mag bij een sorteerfout geweigerd worden door de afvalinzamelaar. Bijvoorbeeld als het nog recycleerbare materialen bevat. Als het bedrijfsrestafval gevaarlijk afval bevat, moet het bedrijfsrestafval altijd geweigerd worden. 

Wanneer het bedrijfsrestafval met recycleerbare stoffen toch ingezameld wordt, zal het verder uitgesorteerd moeten worden, wat extra kosten met zich meebrengt. De sorteerfouten dienen bovendien opgenomen te worden in het non-conformiteitenregister van de afvalinzamelaar zelf of van de OVAM, zijnde de Vlaamse afval- en materialenadministratie. De OVAM kan te allen tijde het eigen non-conformiteitenregister opvragen bij de afvalinzamelaar. 

Wanneer het afval meegenomen wordt maar niet nagesorteerd wordt, dient het geregistreerd te worden in het non-conformiteitenregister van de OVAM. 
In het geval van een sorteerfout, is het ook de plicht van de afvalinzamelaar om zijn klant hiervan op de hoogte te stellen. Deze klantencommunicaties dienen ook geregistreerd te worden in het non-conformiteitenregister.

 

Waarom een non-conformiteitenregister

De Vlaamse overheid consulteert dit register om bedrijven aan te spreken op hun sorteergedrag. Daarnaast geven de registers een algemeen beeld weer van het sorteergedrag van bedrijven in Vlaanderen.
De inhoud van het non-conformiteitenregister kan niet gebruikt worden als direct of indirect bewijs van een overtreding van de regelgeving. Enkel de Omgevingshandhaving kan een overtreding vaststellen op basis van een eigen controle op het bedrijventerrein.

Als een bedrijf niet correct sorteert, is het in overtreding met de milieuregelgeving. Bij een inspectie door de Afdeling Handhaving kan het bedrijf een aanmaning of een proces-verbaal krijgen, en daar kunnen hoge boetes uit volgen.

 

Hoe voorkomt u non-conformiteiten?

Door uw afval correct te sorteren. SUEZ* staat paraat om u stap voor stap te begeleiden in dit proces. Als expert ter zake bieden we u de nodige informatie en oplossingen aan om uw sortering te optimaliseren en non-conformiteiten te vermijden. Samen zetten we zo concrete stappen richting een meer circulaire economie in Vlaanderen.


Neem gerust contact met ons op of bekijk hier onze oplossingen.

 

*Sinds maart 2022 is de integratie tussen Veolia Belux en SUEZ R&R Belgium een feit. Door hun kennis en expertise te bundelen, versnellen ze samen de ecologische transformatie en kunnen ze nog meer geïntegreerde en innovatieve oplossingen aan hun klanten aanbieden en implementeren.