Update: Nieuwe energiecentrale E-Wood opgestart

Op donderdag 1 december is de nieuwe energiecentrale van E-Wood opgestart. De indienststelling werd goedgekeurd door AIB Vinçotte. 

Op donderdag 1 december is de nieuwe energiecentrale van E-Wood opgestart. De indienststelling werd goedgekeurd door AIB Vinçotte. E-Wood zal jaarlijks circa 180 000 ton niet recycleerbaar houtafval omzetten naar energie. De energie die vrijkomt bij dit proces wordt omgezet tot elektriciteit of ingezet als stoom op het industriële stoomnetwerk van Ecluse. De bouw van de installatie is gestart in het voorjaar van 2020. De investering bedroeg 95 mio EUR. De nieuwe installatie zal werk bieden aan een 15-tal nieuwe medewerkers. Houtafval is een hernieuwbare bron van energie. Door dit houtafval als grondstof te benutten, zorgt E-Wood voor de productie van groene energie. E-Wood draagt zo bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van Europa en Vlaanderen. 

 

E-Wood, energie uit houtafval

E-Wood zal jaarlijks 180 000 ton houtafval kunnen verwerken. Het betreft houtafval dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecycling zoals bijvoorbeeld behandeld houtafval of houtig materiaal uit composteringsinstallaties. Deze fractie kan niet meer gerecycled worden tot nieuwe houtproducten, maar kan wel nog nuttig ingezet worden als grondstof voor de productie van groene energie.
De opslag en de verwerking gebeuren in een overdekte hal. Het houtafval wordt thermisch verwerkt in een wervelbedinstallatie. De installatie beschikt over een intensieve rookgasreiniging. 
Als warmtekrachtkoppeling produceert de installatie zowel warmte als stroom . E-Wood heeft een thermisch vermogen (energiecapaciteit) van 71MW. Via een turbine kan tot 20MW elektriciteit worden geleverd.

Groene energie, een duurzame oplossing

E-Wood levert groene energie door het verwerken van een hernieuwbare bron. Houtafval is immers biogeen van oorsprong. De vermeden uitstoot van E-Wood kan vergeleken worden met de vermeden CO2-uitstoot van circa 45 windturbines. E-Wood produceert warmte en elektriciteit uit een hernieuwbare bron. Zo vermijden we energieproductie uit fossiele brandstoffen.

Energiehub Doel

Indaver en Veolia exploiteren op de Indaver site in Doel al sinds 2006 drie wervelbedinstallaties voor de duurzame en veilige verwerking van niet-gevaarlijk afval en slib. Op dezelfde site exploiteert Indaver ook nog 3 roosterovens voor de verwerking van restafval van gezinnen. 
E-Wood wordt zo geïntegreerd op een site waar reeds bestaande infrastructuur voor de productie van energie beschikbaar is zoals 3 turbines (totaal 85 MW) en een stoomleiding voor 160 MW hogedruk processtoom.
Deze verbrandingsprocessen leveren energie op onder de vorm van stoom en elektriciteit. De stoom wordt via het stoomnetwerk Ecluse rechtstreeks geleverd aan bedrijven in de Waaslandhaven. Zij kunnen op die manier hun gasgestookte ketels afkoppelen en besparen op de inzet van fossiele brandstoffen. De elektriciteit wordt op het hoogspanningsnet van Elia gezet.
Dit biedt opportuniteiten voor de verdere ontwikkeling van economische activiteiten in de haven. E-Wood verstevigt de energiecluster op de Indaver site in Doel en biedt de garantie op een continue energievoorziening. Bovendien zal de groene stroom de ecologische voetafdruk van de stroomafnemers gevoelig verbeteren.

Bijdrage in de (Vlaamse) doelstellingen voor hernieuwbare energie

De Europese Commissie heeft met haar green deal ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Tegen 2030 moet het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energiemix 30% bedragen. Vlaanderen heeft nood aan groene energie om deze klimaatdoelstellingen te realiseren. 


Met de nieuwe E-Wood installatie voor de verwerking van niet-recyclebaar houtafval staat Vlaanderen een stap dichter bij het realiseren van deze doelstellingen.

Duurzaam afvalbeheer in de circulaire economie

In een circulaire economie worden materialen zoveel mogelijk en efficiënt hergebruikt. Bedrijven als Indaver en Veolia, actieve spelers op vlak van duurzaam afvalbeheer en beiden partners in E-Wood, spelen hierin een essentiële rol.

 

Door lokaal niet-recycleerbaar houtafval om te zetten in energie, vermijden we het verbruik van fossiele brandstoffen. En zo behouden we natuurlijke hulpbronnen, bevorderen we lokale energieproductiekringen en dus de circulaire economie. Met E-Wood kunnen we de ecologische transformatie verder versnellen. Dit is waar het bij Veolia om draait. - Nicolas Germond, CEO Veolia BeLux

Als Indaver zetten we steeds in op waarde door materialen of energie terug te winnen. Voor ons is afval geen eindproduct. Met E-Wood winnen we groene energie terug uit afvalhout dat niet voor recycling in aanmerking komt. Het is een voorbeeld van het engagement van de industrie om mee de klimaatdoelstellingen te realiseren. - Paul De Bruycker, CEO Indaver